การ search & replace ใน eclipse ด้วย Regular Expression

ต้องการแทนที่คำ ด้วยคำที่ค้นก่อนหน้า ใช้ () ครอบคำที่ค้นหา และใช้ $1 แทนคำที่จะนำมาใช้ในการแทนที่เช่น

word     ->     word=’$_POST[word]’

จะใช้ Regular Expression ดังนี้

for search :   (\w+)

for replace : $1=’\$_POST[$1]’

Advertisements